Saartje Prum | Algemene Voorwaarden - Saartje Prum
 • Levertijd meubels: circa 2-6 weken
 • Advies per mail of whatsapp
 • Gratis pakketverzending vanaf € 100,-


  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Saartje Prum

  Inhoudsopgave:
  Artikel 1: Gegevens
  Artikel 2: Toepasselijkheid
  Artikel 3: Prijzen
  Artikel 4: Bestellen van producten
  Artikel 5: Betaling
  Artikel 6: Levertijd
  Artikel 7: Levering en montage
  Artikel 8: Garantie
  Artikel 9: Aansprakelijkheid
  Artikel 10: Copyright
  Artikel 11: Privacyverklaring
  Artikel 12: Retourneren

  Artikel 1: Gegevens
  Saartje Prum BV
  Telefoon: 010 3107946
  Lusthofstraat 46a
  3062 WN Rotterdam
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 78608600
  Btw-identificatienummer: 861468685.B.01

  Artikel 2: Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Saartje Prum BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst wordt gesloten (op afstand), worden de algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien op de website www.saartjeprum.nl.
  Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.
  Saartje Prum BV behoud zich ten allen tijde het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


  Artikel 3: Offertes / Orderbevestigingen
  Alle door Saartje Prum BV uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 28 dagen.
  Saartje Prum BV kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  Saartje Prum BV is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Saartje Prum BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Saartje Prum BV anders aangeeft.
  Een samengestelde prijsopgave verplicht Saartje Prum BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  Artikel 4: Prijzen
  De genoemde prijzen voor de aangeboden producten van Saartje Prum BV zijn in euro’s en inclusief 21% btw. Alle eventuele bijkomende verzend-, bezorg-, en montagekosten zijn duidelijk op de website aangegeven.
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 5: Bestellen van producten
  Wanneer via de webwinkel van Saartje Prum BV BV een definitieve bestelling plaatst, gaat u een overeenkomst aan met Saartje Prum BV. Wanneer u heeft besteld ontvangt u een bevestiging van uw bestelling met daarin het totaalbedrag en alle gegevens. U dient bij het plaatsen van een bestelling zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres.
  Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij maatwerk van meubels) blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
  Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan de levertijd worden beïnvloed. Saartje Prum BV zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Wanneer de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Saartje Prum BV de afnemer hierover tevoren inlichten.
  Wanneer een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, dan zal Saartje Prum BV in overleg met de consument de koopovereenkomst ontbinden. Betalingen worden in dat geval geretourneerd.

  Artikel 6: Betaling
  Saartje Prum BV biedt haar klanten 2 manieren van betaling:
  Een volledige vooruitbetaling. Dit kan middels de website door middel van betaling via de betaalservice van Multisafepay. Via deze betaalmogelijkheid kunt u veilig, vertrouwd en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt direct gebruik maken van iDeal en andere betaalwijzen via Multisafepay zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Na ontvangst van uw betaling stuurt Saartje Prum BV een bevestiging van betaling via email, waarna vervolgens de producten worden geleverd volgens opgegeven levertijd.
  Een aanbetaling. U kunt na overleg in de winkel, per e-mail of telefonisch een aanbetaling doen per bank/giro. In overleg wordt het bedrag voor de aanbetaling vastgesteld. Wanneer u kiest voor deze betaalmethode kunt u een bankoverschrijving doen onder vermelding van uw bestelde producten en ordernummer. Het restant van de betaling kunt u per pin of contant voldoen bij aflevering, of voor levering te hebben voldaan.
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging of bij levering op een door Saartje Prum BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
  Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

  Artikel 7: Levertijd
  Zodra uw betaling bij ons ontvangen is, zullen wij zorgdragen voor de levering van de door u bestelde producten. De levertijd zullen wij middels email naar u communiceren. Veel van onze meubels worden speciaal voor u vervaardigt en de levertijd zal daarom circa 4 tot 6 weken bedragen. De door Saartje Prum BV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Mocht het artikel een langere levertijd hebben, dan stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte middels telefoon of email.
  Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.


  Artikel 8: Levering en montage
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Saartje Prum BV meubels kenbaar heeft gemaakt, tenzij middels e-mail anders overeen gekomen.
  Meubels worden bij u afgeleverd en gemonteerd. De bezorger zal de meubels op de juiste plaats in huis monteren, mits een vrije doorgang is gewaarborgd. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen en verplaatsen is voor rekening van de afnemer.
  Voor leveringen in het buitenland kunt u een prijsopgave opvragen via [email protected].
  Deze leveringen in het buitenland worden alleen afgeleverd niet gemonteerd.
  De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
  Saartje Prum BV behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


  Artikel 9: Herroepingsrecht
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  Indien de klant niet binnen 14 dagen kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 10: Kosten in geval van herroeping
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

  Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

  De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

  Artikel 11: Incassokosten
  Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
  Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.
  Indien Saartje Prum BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ook voor vergoeding in aanmerking.
  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

  Artikel 12: Garantie
  Saartje Prum BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Wanneer de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebrek vertonen is Saartje Prum BV verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Saartje Prum BV kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
  De garantie geldt niet wanneer:

  • Het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging;
  • Zonder schriftelijke toestemming van Saartje Prum BV, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de artikelen of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is;
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

  Wanneer de door Saartje Prum BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.

  Saartje Prum BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
  Saartje Prum BV kan er voor kiezen om de zaken of onderdelen te vervangen.
  De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
  De garantietermijn op geleverde meubels bedraagt 3 jaar, tenzij dit door de fabrikant of leverancier anders is bepaald. De garantietermijn voor de overige producten bedraagt 1 jaar, tenzij dit door de fabrikant of leverancier anders is bepaald. Garantietermijnen van producten zijn op te vragen bij Saartje Prum (via e-mail).

  Artikel 13: Gebreken; klachttermijnen
  De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  of de juiste zaak geleverd is;
  of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen;
  of indien deze ontbreken;
  of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
  Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 30 dagen na levering aan Saartje Prum BV te melden.
  Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 dag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering schriftelijk te melden aan Saartje Prum BV.

  Artikel 14: Aansprakelijkheid
  Er wordt door Saartje Prum BV continu uiterste zorg besteed aan de juistheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data op onze internetpagina’s. Onjuist- en/of onvolledigheden kunnen echter altijd onbedoeld voorkomen ondanks de aandacht en zorg die wij aan onze informatie besteden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, welke voortkomt uit het gebruik van deze informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de aan onze internetpagina’s gekoppelde bestanden en/of verwijzingen naar internetpagina(‘s) van derden. Alle door de Saartje Prum BV, langs deze elektronische weg, verstrekte informatie en/of prijzen zijn geheel informatief en hieraan kan geen enkel recht ontleend worden. Tevens is het niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, informatie en/of beeldmateriaal, welke gepubliceerd wordt op onze internetpagina’s, op enigerlei wijze te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.
  Indien Saartje Prum BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Saartje Prum BV te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,-
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Saartje Prum BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Saartje Prum BV of haar ondergeschikten.

  Artikel 15: Copyright
  Alle inhoud op teksten, afbeeldingen, bestanden en ontwerp van deze website zijn eigendom van Saartje Prum BV. De foto’s die zijn gebruikt in de vormgeving van de internetsite zijn uitgevoerd in opdracht van Saartje Prum BV of van leveranciers. Gebruik van deze foto’s door derden is zonder schriftelijke toestemming van Saartje Prum BV niet toegestaan.

  Artikel 16: Privacyverklaring
  Saartje Prum BV respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Saartje Prum BV zelf. Saartje Prum BV volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.
  PERSOONLIJKE INFORMATIE. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
  BEVEILIGING EN KWALITEIT VAN DE INFORMATIE. Saartje Prum BV streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

  Artikel 17: Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


  Artikel 18: Overmacht
  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Saartje Prum BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Saartje Prum BV niet in staat is haar verplichting na te komen.
  Saartje Prum BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Saartje Prum BV haar verbintenis had moeten nakomen.
  Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Saartje Prum BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Saartje Prum BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst of bestelling te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  Indien Saartje Prum BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

   

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »